JustMakeWeb.com

รับทำเว็บไซต์

รับทำเว็บโรงแรม

รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว ,

ลงโฆษณาฟรี

VPS ราคาถูก

รับทำเว็บไซต์
ผลการดำเนินงาน
บริการประชาชน
 ติดต่อหน่วยงานในสังกัดฯ
แจ้งเบาะแสยาเสพติด
ปรึกษากฏหมาย
ร้องเรียนร้องทุกข์
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
สภาพอากาศ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
           
          ประเทศไทยมีการพัฒนาและส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ ทั้งด้านนิติบัญญัติบริหารและตุลาการให้มีความก้าวหน้าตามลำดับ ตลอดจนให้มีความร่วมมือกับนานาประเทศเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ และโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญได้นำหลักการดังกล่าวมาบัญญัติไว้ ให้เกิดการปฏิบัติและให้เกิดการปฏิบัติและให้องค์กรทางนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนำมาบริหารจัดการเพื่อเป็นหลักในสังคมให้เกิดการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต้องการให้มีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมทั้งให้สิทธิประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพิ่มขึ้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดตั้งขึ้นจากการปฏิรูประบบราชการ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม         พ.ศ. 2545 ให้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Department of rights and liberties protection” ใช้ชื่อย่อว่า DRLP

เป้าประสงค์หลัก
1. ประชาชนสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิตนเองและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น
2. ประชาชนได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิและเสรีภาพ
3. ภาคีเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชน
4. ระบบมาตรฐานและกลไก ในการส่งเสริมคุ้มครองและสร้างหลักประกันสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
    มีความเป็นสากล
5. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
6. ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็วและเป็นธรรม
7. กรมมีการพัฒนาตามระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ภารกิจหลักที่สำคัญ 3 ประการ
ภารกิจที่ 1
     -  การส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ เป็นการส่งเสริมป้องกันและปกป้องสิทธิของประชาชนไม่ให้ถูกกระทำการละเมิด โดยการกำหนดแนวทางในการจัดทำ พัฒนา ติดตามประเมินผลและผลักดันแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ สร้างหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและด้านสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก รวมทั้งส่งเสริมเผยแพร่ พัฒนาฐานข้อมูลและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
     -  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนสามารถจัดการความขัดแย้งได้ด้วยสันติวิธี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยดำเนินการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถจัดการความขัดแย้งภายในชุมชนของตนเองได้ด้วยสันติวิธีในชื่อ “ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน” ซึ่งเป็นศูนย์กลางการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างคนในชุมชน รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนเพื่อนำไปสู่การประสานงาน แก้ไขปัญหา ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นและสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

ภารกิจที่ 2
          การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ถูกละเมิด ผู้ด้วยโอกาสให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งประกอบด้วย
1. การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
     - ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายและคดีความแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
     - รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และประสานส่งต่อเหยื่ออาชญากรรมให้ได้รับความช่วยเหลือเยียวยา
     - สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม อาทิ ค่าประกันการปล่อยชั่วคราว ค่าจ้างทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าตรวจพิสูจน์หลักฐาน ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ค่าคุ้มครองช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัย ค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำผิดอาญา เป็นต้น
     - ส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามมาตรา 134/1 โดยให้มีทนายความเพื่อเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาในการสอบสวน
2. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
          หากท่านเป็นผู้ได้รับความเสียหาย จนถึงแก่ชีวิต ร่างกายหรือจิตใจ จากการกระทำความผิดทางอาญาของบุคคลอื่น โดยที่ท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดนั้น ได้แก่
     - ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
     - ถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บหรือจนถึงแก่ความตาย
     - ถูกทำให้แท้งลูก
     - เด็ก คนป่วยหรือคนชราที่ถูกทอดทิ้ง
          ทั้งนี้สามารถยื่นคำขอรับเงินค่าตอบแทนภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รู้ถึงการกระทำผิด หรือหากท่านเป็นจำเลย (แพะ) ที่ถูกอัยการฟ้องและถูกคุมขังและศาลพิพากษาว่าท่านไม่ผิด สามารถยื่นคำขอรับเงินค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายภายใน 1 ปี นับจากวันที่ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้องหรือศาลมีคำพิพากษาคดีถึงที่สุด
คณะกรรมการจะกำหนดให้ผู้เสียหายหรือจำเลยได้รับค่าตอบแทน ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายเพียงใดหรือไม่ จะคำนึงถึงพฤติการณ์ความร้ายแรงของการกระทำความผิด สภาพความเสียหาย พฤติการณ์ของคดี ความเดือนร้อนที่ได้รับและให้พิจารณาถึงโอกาสที่ผู้เสียหายหรือจำเลยได้รับการชดเชยจากทางอื่นด้วย

ภารกิจที่ 3
          การเสร้างหลักประกันตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากลเกิดขึ้นด้วยเหตุเมื่อประเทศไทย ได้เข้าเป็นภาคสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน จำนวน 7 ฉบับ ทำให้เกิดพันธะผูกพันในการปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี โดยสนธิสัญญาดังกล่าวถือเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งพันธกิจของสนธิสัญญา 4 ประการที่ต้องดำเนินการ คือ
     1. การประกันให้เกิดสิทธิต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสนธิสัญญา
     2. การปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่รับรองไว้ในสนธิสัญญาด้วยความก้าวหน้า
     3. การเผยแพร่หลักการของสิทธิตามสนธิสัญญานั้นให้กว้างขวาง
     4. การเสนอรายงานประเทศเกี่ยวกับผลการปฏิบัติให้เกิดสิทธิและความก้าวหน้าต่อองค์กรตามสนธิสัญญา

 
“สายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1111 กด 77” 
หัวหน้า สยจ.ชุมพร
     นางสาวนิรมล  สุขวิไล
ผู้อำนวยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร
ลิ้งค์หน่วยงานในสังกัด
ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันแม่
คุยกับปลัดกระทรวง
สำนักงานยุติธรรมจังหวัด
โครงการกำลังใจ
แบบสอบถาม
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สถาบัน
E-learning
ฐานข้อมูลกฏหมาย
คลีนิคยุติธรรม
สมาชิก
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2013-04-30
จำนวนสมาชิก : 11 คน
ปรับปรุงเมื่อ : 2013-08-02
จำนวนครั้งที่ชม : 11,686 ครั้ง
Online : 1 คน